TR>
เมนูหลัก
สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 
ระบบข้อมูล
ระบบรายงานการประชุม DM
ระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ระบบคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ระบบศูนย์บริการฯ (ศ.๐๒)
ระบบข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ระบบการผลิตทางด้านเกษตร(รต.)
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
ระบบศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
 
MRCF นำร่องอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบางเตย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย
 

สื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่น
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้สโมสร ตำบลคลองอุดมชลจร

ยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ตำบลบางเตย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองนครเนื่องเขต
สรุปผลงานวิสาหกิจชุมชนชุดชั้นในสตรีและเสื้อสำเร็จรูป ตำบลบางพระ
 
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตเกษตร ตำบลบางเตย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ร้านริน) ขนมหวาน ตำบลโสธร
 
แนวทางการเกษตร

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากร

แนวพระราชดำริเพื่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในประเทศไทย

การปลูกมะนาวและวิธีการทำมะนาวนอกฤดู
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ขนมโบราณ (ขนมหัวผักกาด)
ขนมโบราณ (ขนมจาก)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม
น้ำหมักชีวภาพจากปลา
การทำฮอร์โมนไข่
สารชีวภัณฑ์
จุลินทรีย์ ที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารชีวินทรีย์ หรือสารชีวภัณฑ์
แผ่นพับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
แผ่นพับเชื้อราบิวเวอเรีย
แผ่นพับเมตตาไรเซียม

 

 
เว็บไซต์บริการทางการเกษตร
 
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

..ข่าวประชาสัมพันธ์..
 

ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ ๔๖
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
สารคดีเกษตร : การทำนาใช้น้ำน้อยได้ผลผลิตคุณภาพดี
โดย ช่อง ๗ สี
 

สารคดีเกษตร : คนค้นคน เกษตรผสมผสานทบ้านลุงเยี่ยม รัตนกูยชร ผลงาน ปวส ๒/๒ โทรคมนาคม ๒๕๕๘
โดย คนค้นคน You Tube

 
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร Pass Book ปี ๒๕๕๘

...ภาพข่าว...

“ ฟื้นฟูกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ”

   วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘   นายประยูร แก้วปลอด   เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางวาณี  แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน  และนางสาวยุวดี   ฮวดวิเศษ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์  ตำบลบางไผ่   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา  รับสมัครสมาชิกและคัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนใหม่.....๒๗/๗/๒๕๕๘

“ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ”

    วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประยูร แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางกะไห พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจเยี่ยมเยียนและการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง)  แปลงนาในหมู่ที่  ๗ , ๘  ตำบลบางกะไห  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และประชาสัมพันธ์สอบถามเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรเพื่อร่วมการหาแนวทางแก้ไขและต้องกันร่วมกัน ของหน่วยงานของรัฐและเกษตรกร .....๒๗/๗/๒๕๕๘

“ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  Fiela day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ”

    วันที่  ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายพรเลิศ  โชคชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายประยูร แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทุกคนร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมายเกษตรกร ๓๐๐  คน แบ่งเป็นวันละ  ๑๕๐  คน  เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้   ๕ ฐาน .....๒๗/๗/๒๕๕๘

“ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร ”

    วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายประยูร แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายสมปอง จันทร์กุบ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลบางเตย พร้อมด้วย นายบำเพ็ญ สินภักดี นายกองค์การบริการส่วนตำบลบางเตย  นายวินัย ไชยมะโน วิทยากรเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลบางเตย นายประเทือง ชัยสายัณห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา และคณะตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว นางชูศรี มั่งมีผล เกษตรกร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปลูกข้าวพันธุ์ กข ๔๗ จำนวน ๓๕ ไร่  หว่านข้าวเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อายุ ๑๕ วัน ข้าวแห้งตายเสียหายแล้ว ๑๐ ไร่  ส่วนที่เหลือ ๒๐ ไร่ กำลังยืนต้นดินแตกระแหง เมื่อคืนมีฝนตกลงมา มีน้ำหล่อเลี้ยงต้น คาดการณ์ว่าสามารถได้อีก ประมาณ ๑๕ วัน สภาพพื้นที่ปลูกติดคลองส่งน้ำมีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อย .....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ ตรวจแปลงนาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดน้ำ ”

   เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางกไห ตรวจเยี่ยมเยียนและการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) แปลงนาที่ประสบปัญหาขาดน้ำ ในหมู่ที่  ๙ ตำบลบางกะไห  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และประชาสัมพันธ์การเลือนการทำนาปี ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการฝันน้ำจากเขื่อนมา หรือมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอก่อการทำการเกษตรก่อน .....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ เยี่ยมเกษตรกรปลูกพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ”

   เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   นายประยูร  แก้วปลอด   เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เยี่ยมเยียนเกษตรกร หมู่  ๗  ตำบลบางเตย   ที่ประกอบกิจกรรมการปลูกผักพื้นบ้าน ปลอดภัยจากสารพิษ เสริมรายได้ ในสภาวะฝนทิ้งช่วง เกษตรทำการรวบรวมผลผลิตจกชุมชน และการหมู่บ้านอื่นจนถึงตำบลข้างเคียง  เพื่อส่งจำหน่าย ที่ตลาดกรุงเทพ  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และชุมชน และการต่อรองราคาของผลผลิตการเกษตร .....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ การประกวดยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง ”

    เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น  ณ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  ตำบลบางเตย   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมของยุวเกษตรกรในโรงเรียน และแนวทางการดำเนินกิจกรรม ของยุวเกษตรกรในโรงเรียนต่อไปในอนาคต  ต่อคณะกรรมการการตัดสินการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น.....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ การจัดทำแผนการพัฒนาด้านการเกษตรตำบลบางเตย ”

   เมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย ดำเนินการจัดประชุมผู้นำชุมชน (กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อกม.) และนายสาธิต  ปรางค์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา ด้านการเกษตรตำบลบางเตย  ครั้งที่ ๒ การดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสีเขียว โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  นางรุจิรัตน์  จำปาเฟื่อง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยเกษตรกร ผู้นำชุมชน  จำนวน  ๒๔  คน.....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ การประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวัดคู้เกษมสโมสร ”

    เมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ณ. ศูนย์ส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวัดคู้เกษมสโมสร ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ฯ และแนวทางการดำเนินงานศูนย์ต่อไปในอนาคต ต่อคณะกรรมการการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น.....๒๐/๗/๒๕๕๘

“ การประชุมสัญจรเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ”

    เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะดูงานของการประชุมสัญจรเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ  ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวัดคู้เกษมสโมสร  ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายสมบูรณ์   บูรณภักดี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  นำคณะกรรมการดูงานการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวัดคู้เกษมสโมสร  จำนวน  ๒๐ คน ..... ๒๐/๗/๒๕๕๘

“ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง ”

    เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง นายเยี่ยม  รัตนกุญชร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเตย  และแปลงปลูกพืชปลอดภัย (แมงลัก) นายวันเพ็ญ  จำเริญ  หมู่ที่ ๗  ตำบลบางเตย  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา..... ๑/๖/๒๕๕๘

“ ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ”

    เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ นางสาวยุวดี  อวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘  เพื่อการดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล  ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  ตามที่ได้รับการจัดสรรและการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่  ๖  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๒๕  ราย.... ๑/๖/๒๕๕๘

“ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘ ”

    เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลคลองหลวงแพ่ง  ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  เกษตรกรหมู่ที่  ๕ ตำบลคลองหลวงแพ่ง   ให้เป็นปัจจุบัน และการเพิ่ม - ลดพื้นที่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ยกเลิกแลกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน การทำการเกษตร  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนผู้ร่วม  ๓๐ คน .... ๑/๖/๒๕๕๘

“ การจัดทำแผนการพัฒนาด้านการเกษตรตำบลบางเตย ”

  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา  ๑๔.๐๐ น. นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย ดำเนินการจัดประชุมผู้นำชุมชน (กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อกม.) และนายสาธิต ปรางค์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรตำบลบางเตย  โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  นางรุจิรัตน์  จำปาเฟื่อง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  นายดนัย  ปัญจพิทยากุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยเกษตรกร ผู้นำชุมชน  จำนวน  ๒๔  คน..... ๑/๖/๒๕๕๘

“ วันสาธิตการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหวัด ”

   เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นำเกษตรกร เข้าร่วมวันสาธิตรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด  โครงการการจัดการน้ำอย่างประหยัด ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ บ้านวัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่  ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายวิชาญ เที่ยงธรรม  รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานในพิธีเปิด  จำนวนผู้ร่วม  ๓๐๐  คน..... ๑๕/๖/๒๕๕๘

“ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (๓ก) สู่ (Smart Group) และ Young Smart Farmer ระดับเขต ”

   เมื่อวันที่  ๓-๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  และนางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนำศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  บ้านวัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร  ไปจัดแสดงนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว  ในการสัมมนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (๓ก) สู่ (Smart Group) และ Young Smart Farmer ระดับเขต  ระหว่างวันที่  ๓ - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ. สวนนงนุช  รีสอร์ท  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี.... ๑๕/๖/๒๕๕๘

“ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘ ”

   เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางกะไห ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  การเพิ่ม - ลด เปลี่ยนกิจกรรม  ยกเลิกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน ด้านการเกษตร ของเกษตรกรหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่  ๔  ของตำบลบางกะไห  ณ. วัดนาคูโมทนามัย  หมู่ที่  ๒  ตำบลบางกะไห  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนผู้ร่วม  ๗๐   คน... . ๓๐/๕/๒๕๕๘

“ โครงการแปลงนาสาธิตส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ”

  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายโครงการแปลงนาสาธิตส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี บ้านวัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร  สนับสนุนโดย พัฒนาชุมชน  โดยมีนายพรเลิศ  โชคชัย  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มอาชีพทำนาปลอดภัยจากสารพิษและโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนผู้ร่วม  ๑๕๐  คน..... ๓๐/๕/๒๕๕๘

อ่านข่าวย้อนหลัง...สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๓๐๗/๑ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๔๖๖ E-mail :
http://chs_mueang@doae.go.th

Webmaster : น.ส.นันทิยา จอกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Counter
เริ่มต้นนับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๘