TR>
เมนูหลัก
อาสาสมัครเกษตร
สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมือง
จดหมายข่าวเกษตร
 
ระบบข้อมูล
รายงานการประชุม DM
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการฯ (ศ.๐๒)
ระบบข้อมูลงานสถาบัน
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
การผลิตทางด้านเกษตร(รต.)
ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
รายงานสถานการ์ภัยธรรมชาติ
 
MRCF นำร่องอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลบางเตย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลบางกะไห หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตเกษตร
ตำบลบางเตย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา
(ร้านริน) ขนมหวาน ตำบลโสธร
 
ขนมโบราณ (ขนมหัวผักกาด)
ขนมโบราณ (ขนมจาก)
สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม
แผ่นพับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
แผ่นพับเชื้อราบิวเวอเรีย
แผ่นพับเมตตาไรเซียม

 

 
เว็บไซต์บริการทางการเกษตร
 
พยากรณ์อากาศประจำวัน
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์..ข่าวประชาสัมพันธ์..
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร Pass Book ปี ๒๕๕๘

...ภาพข่าว...

“ ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ”

     เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๘ นางสาวยุวดี  อวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘เพื่อจัดทำโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๕๘  เรื่องโครงการขยายพันธุ์กล้าไม้และโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๖  ราย .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ การประชาคมบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลและการรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘ ”

     เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางไผ่  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  การประชาคมบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  และการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  ให้เป็นปัจจุบัน และการเพิ่ม-ลดพื้นที่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ยกเลิกแลกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน การทำการเกษตร  ณ. ห้ององค์การบริการส่วนตำบลบางไผ่  หมู่ที่  ๗  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนผู้ร่วมงาน ๓๐ คน .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ”

     เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘   นายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย จัดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  เรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดิน  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแพรกชุมรุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๐  คน .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning) ”

     เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘   นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยนายประยูร   แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นผู้การรายงานการดำเนินงานตามโครงการรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร ตามโครงการรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว ,  ศักยภาพการผลิตข้าว , การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าว , การลดต้นทุนการผลิตข้าวของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และสรุปผลที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร ครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม  ๒๕  ราย .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning) ”

     เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๘   นายประยูร   แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ตามโครงการรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (Zoning)  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพื้นที่   เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว ,  สถานการณ์การผลิตข้าวของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ,  การระดมความคิดเห็นในการกำหนดเขตการปลูกข้าวของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และสรุปผลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมศูนย์กีฬาประจำตำบลหมู่ที่  ๕  ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม  ๒๕  ราย .... ๖/๕/๒๕๕๘

“โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี ปี ๒๕๕๘ ”

     เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘  นางศัลยา  สุวรรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าไข่  จัดประชุมผู้นำชุมชนและเกษตรกร  จำนวน ๒๔  ราย  ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายและเก็บเงินเข้ากองทุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๘  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  ณ วัดถวิลศิลามงคล  หมู่ที่  ๘  ตำบลท่าไข่  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๘ ”

    เมื่อวันที่  ๗ -๙  เมษายน  ๒๕๕๘  นางวาณี   แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๘ ตามแผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เรื่อง หลักการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  , วิวัฒนาการการตัดเย็บของไทย , การเย็บและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ  , การฝึกปฏิบัติของบุคคลเป้าหมาย , การสรุปและการประเมินผลของการอบรมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบครั้งนี้ บุคคลเป้าหมาย ๒๐  คน  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุดชั้นในและเสื้อสตรีสำเร็จรูป หมู่ที่ ๗  ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา .... ๖/๕/๒๕๕๘

“ การตรวจสอบการปลูกถั่วเขียว ”

     เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘   นายประยูร   แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ลงพื้นที่สำรวจการปลูกถั่วเขียวของเกษตรกรตำบลบางขวัญ พร้อมด้วยนางศัลยา  สุวรรณ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางขวัญ  ติดตามความก้าวหน้ามาตรการเสริม กิจกรรมการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนพื้นที่การปลูกถั่วเขียว  ๔  ตำบล  ตำบลคลองเปรง  ๑๕  ราย  ตำบลบางขวัญ  ๑๕  ราย   ตำบลคลองนครเนื่องเขต  ๑๕  ราย  ตำบลบางเตย  ๕  ราย  รวมเกษตรกร  ๕๐  ราย   ๒๕๐  ไร่  จำนวนถั่วเขียวที่ได้รับ   ๒๕๐  กิโลกรัม   ติดตามในพื้นที่ของตำบลบางขวัญ และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมเครงการ จำนวน  ๕  ราย ของตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา.... ๖/๕/๒๕๕๘

“ การรับเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลคลองอุดมชลจร ”

    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘   นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  ปี ๒๕๕๘   ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าววัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองอุดมชลจร  โดยพันธุ์ที่ได้รับ คือ  กข ๓๑ จำนวน ๑,๗๒๕  กิโลกรัม (๖๙ กระสอบ) และ กข ๔๗  จำนวน ๑,๗๒๕ กิโลกรัม  (๖๙  กระสอบ)  สมาชิกศูนย์ข้าวฯ จำนวน  ๒๕  คน  ณ  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าววัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่  ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา.... ๖/๕/๒๕๕๘

“ ดูงานโครงการจัดนิทรรศการ Horti ASIA ๒๐๑๕ ”

      เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  นายประยูร   แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้นายประภาส  แกล้วกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นำเกษตรกรของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการจัดนิทรรศการ Horti  ASIA ๒๐๑๕  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต นวัตกรรมก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของกลุ่มสินค้าพืชสวน เช่น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าเกษตร (Cold chain) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผักผลไม้  กล้วยไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับในภูมิภาคเอเชีย  จำนวนผู้ร่วมศึกษาดูงาน  ๑๒ คน . .... ๒๓/๓/๒๕๕๘

“ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘ ”

       เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลคลองหลวงแพ่ง  ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  การเพิ่ม-ลด เปลี่ยนกิจกรรม  ยกเลิกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน ด้านการเกษตร และการขอจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ณ.  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลคลองหลวงแพ่ง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวนผู้ร่วมงาน  ๓๐  คน .... ๒๓/๓/๒๕๕๘

“ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘ ”

      เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลคลองหลวงแพ่ง  ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๘  ให้เป็นปัจจุบัน และการเพิ่ม-ลดพื้นที่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ยกเลิกแลกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน การทำการเกษตร  และการขอรับการสนับสนุนความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่นการแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยเบรกแตก  และผู้ใหญ่สัน  สุขเกษม มาเป็นวิทยากรการทำการเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้เกษตรกรร่วมกับทหาร พล.๑๑จำนวน ๓ นายร่วมกิจกรรมการตรวจพื้นที่แนะนำการตัดโคนต้นไม้ข้างทาง  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ตำบลคลองหลวงแพ่ง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนผู้ร่วมงาน ๓๐ คน .... ๒๓/๓/๒๕๕๘

“ งานสืบสานประเพณี ลำต้อยติ่งร่วมใจ ลงแขกดำนา ”

       เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางวาณี  แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลคลองหลวงแพ่ง ร่วมงานสืบสานประเพณี ลำต้อยติ่งร่วมใจ ลงแขกดำนา โดยมี   นายสมโภชน์  พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิด  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพการทำนา การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ความร่วมมือ ความรัก สามัคคี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนลำต้อยติ่ง  หมู่ที่  ๕  ตำบลคลองหลวงแพ่ง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จำนวนผู้ร่วมงาน  ๑๐๐ คน .... ๑๕/๓/๒๕๕๘

“โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ”

        เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางกะไห  ดำเนินการจัดการประชุมอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร)  และได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก  หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ควบคุมกำจัดโรคพืช  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  ตำบลบางกะไห  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๘.๓๐ น. จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย  ๒๗ ราย ... ๑๕/๓/๒๕๕๘

“โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี ปี ๒๕๕๘ ”

      เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  นางศัลยา  สุวรรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลท่าไข่  จัดประชุมผู้นำชุมชนและเกษตรกร  จำนวน ๒๔  ราย  ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่สมาชิก จัดซื้อเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายและเก็บเงินเข้ากองทุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๘  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  ณ ที่ทำการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่าไข่   หมู่ที่  8  ตำบลท่าไข่  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ... ๑๕/๓/๒๕๕๘

“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”

       เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  นางวาณี  แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการจัดทำเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร ( ๓ ก )  สู่ Smart Group  และนำเสนอปัญหาข้อเสนอแนะกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มต่อไป ณ กลุ่มยุวเกษตรกรชุมรุมพัฒนา  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  หมู่ที่  ๔  ตำบลบางเตย   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  จำนวนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  ๒๐  คน ... ๑๕/๓/๒๕๕๘

“โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ”

       เมื่เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  นายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองและเกษตรกรข้างเคียง  ณ  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแพรกชุมรุม  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.. จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย  ๒๐ ราย ... ๑/๓/๒๕๕๘

“โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ”

       เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลบางเตย  จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ครั้งที่ ๑  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านแพรกชุมรุม  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๒๐ ราย ... ๑/๓/๒๕๕๘

“โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ”

       เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประจำตำบลบางเตย  จัดการฝึกอบรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๓๐ ราย ... ๑/๓/๒๕๕๘

“โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ”

        เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๘  นายประยูร แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมนางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบางกะไห จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในโครงการะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จำนวนเกษตรกรเป๋าหมาย ๒๐ ราย ... ๒๕/๒/๒๕๕๘

“การศึกษาดูงาน ”

       เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พร้อมด้วยนางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบล
คลองอุดมชลจร ให้การต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงาน “ กระบวนการเรียนรู้การจัดกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนอย่างยั่งยืน” ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้  หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย  ๒๐  ราย ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

“ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ”

       เมื่อวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ นางสาวยุวดี  อวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  และการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑.๒๐๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  ๒๕  ราย ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

“การจัดสรรชุดอุปกรร์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ”

       เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดฝึกอบรมการใช้และแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืช ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ-บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี ๒๕๕๘  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากสารพิษตกค้าง  จำนวน  ๓๖๐ ชุด แจกจ่ายให้กับแก่เกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในกลุ่มของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ,  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน , และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  รวมทั้งหมด  ๓๖๐  ชุด  จำนวนเกษตรกร  ๓๖๐  ราย  ณ  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมูที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

 

อ่านข่าวย้อนหลัง...สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๓๐๗/๑ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๔๖๖ E-mail :
http://chs_mueang@doae.go.th

Webmaster : น.ส.นันทิยา จอกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Counter
เริ่มต้นนับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๘