TR>
เมนูหลัก
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมือง
จดหมายข่าวเกษตร
 
ระบบข้อมูล
รายงานการประชุม DM
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการฯ (ศ.๐๒)
ระบบข้อมูลงานสถาบัน
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
การผลิตทางด้านเกษตร(รต.)
ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
รายงานสถานการ์ภัยธรรมชาติ
 
MRCF นำร่องอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลบางเตย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลบางกะไห หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตเกษตร
ตำบลบางเตย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา
(ร้านริน) ขนมหวาน ตำบลโสธร
แหล่งผลิตผักไฮโดรโปรนิก
ตำบลบางตีนเป็ด
 
 
เว็บไซต์บริการทางการเกษตร
 
พยากรณ์อากาศประจำวัน
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์..ข่าวประชาสัมพันธ์..
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร Pass Book ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

...ภาพข่าว...

“โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ”

        เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๘  นายประยูร แก้วปลอด  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมนางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบางกะไห จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในโครงการะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จำนวนเกษตรกรเป๋าหมาย ๒๐ ราย ... ๒๕/๒/๒๕๕๘

“การศึกษาดูงาน ”

       เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พร้อมด้วยนางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบล
คลองอุดมชลจร ให้การต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงาน “ กระบวนการเรียนรู้การจัดกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนอย่างยั่งยืน” ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดคู้  หมู่ที่  ๔  ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย  ๒๐  ราย ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

“ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ”

       เมื่อวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ นางสาวยุวดี  อวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพระ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  และการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑.๒๐๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  ๒๕  ราย ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

“การจัดสรรชุดอุปกรร์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ”

       เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘  นายประยูร  แก้วปลอด เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดฝึกอบรมการใช้และแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืช ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ-บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี ๒๕๕๘  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากสารพิษตกค้าง  จำนวน  ๓๖๐ ชุด แจกจ่ายให้กับแก่เกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในกลุ่มของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ,  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน , และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  รวมทั้งหมด  ๓๖๐  ชุด  จำนวนเกษตรกร  ๓๖๐  ราย  ณ  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมูที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ... ๒๕/๒ /๒๕๕๘

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๓๐๗/๑ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๔๖๖ E-mail :
http://chs_mueang@doae.go.th

Webmaster : น.ส.นันทิยา จอกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Counter
เริ่มต้นนับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๘