TR>
เมนูหลัก
รายงานการประชุม DM
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
อาสาสมัครเกษตร
สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเมือง
จดหมายข่าวเกษตร
 
ระบบข้อมูล
รายงานการประชุม DM
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการฯ (ศ.02)
ระบบข้อมูลงานสถาบัน
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
การผลิตทางด้านเกษตร(รต.)
ฐานข้อมูลเกษตรกร (กสก.)
รายงานสถานการ์ภัยธรรมชาต
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตเกษตร
ตำบลบางเตย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา
(ร้านริน) ขนมหวาน ตำบลโสธร
แหล่งผลิตผักไฮโดรโปรนิก
ตำบลบางตีนเป็ด
 
 
เว็บไซต์บริการทางการเกษตร
 
พยากรณ์อากาศประจำวัน
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์..ข่าวประชาสัมพันธ์..
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขอประกาศแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมหลักฐานไว้ เพื่อนำมาขอยื่นจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่่ ในวันเวลาที่กำหนดต่อไปแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดถวิลศิลามงคล ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะบียนแลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม )
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์การนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงเป็นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม )
 

...ภาพข่าว...

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลบางพระ ตำบลโสธร และตำบลบางกะไห  จำนวน ๒๐๐ คน  ณ  วัดบ้านนาเทพธาราม  ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ... ๒๕/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นายประภาส  แกล้วกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลคลองเปรง 
จำนวน ๒๕๐ คน  ณ วัดเปรงไพบูลย์ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
... ๒๐/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นายสมปอง  จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด
(โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลวังตะเคียน และตำบลบางเตย  จำนวน ๒๕๐ คน  ณ   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ... ๑๕/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลคลองอุดมชลจร  จำนวน ๒๕๐ คน  ณ   วัดไชยธารา ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา... ๑๕/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นางเครือวัลย์  พิพิธจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลคลองนครเนื่องเขต และตำบลหนามแดง  จำนวน ๒๑๘ คน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต  ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ... ๑๐/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นางศัลยา  สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด
(โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร ตำบลท่าไข่และตำบลบางขวัญ จำนวน ๒๕๐  คน  ณ  วัดถวิลศิลามงคล  ตำบลท่าไข่   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา... ๑๐/๗ /๒๕๕๖

“โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ”

        เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖  มอบหมายให้นายเรวัต  วงศ์แสงเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรม เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด , ถั่วเขียว โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   เทคโนโลยีการผลิตพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน , ปอเทือง , ถั่วพร้า , ถั่วพุ่ม , ถั่วมะแฮะ)  โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  สรุปความรู้เกี่ยวกับพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด  อภิปรายตอบข้อซักถามของเกษตรกร จำนวน ๒๕๐  คน  ณ  วัดเกาะจันทร์   ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา... ๕/๗ /๒๕๕๖

“ปล่อยแตนเบียนหนอนหัวดำ หมู่ที่ ๒ , ๓ ตำบลบางตีนเป็ด ”

        เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้นางสิวรดา  สุวรรณรัตน์ศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ดำเนินการนำแตนเบียนหนอนหัวดำ ไปปล่อยในพื้นที่  หมู่ที่  ๒ , ๓  ตำบลบางตีนเป็ด  เพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  ไม่ให้แพร่กระจ่ายออกไปเพิ่มเติม  พื้นที่จำนวน   ๕๐  ไร่  เกษตรกร  ๑๐  ราย ได้รับแตนเบียนสนับสนุนจากศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  โดยการประสานงานของกลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา... ๒๕/๖ /๒๕๕๖

“โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ”

        เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้นายสมปอง  จันทร์กุบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  จัดอบรมเกษตรกรให้ความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  เกษตรกรเข้าร่วม   จำนวน ๕๐  ราย... ๒๐/๖ /๒๕๕๖

“ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  ตำบลบางเตย ”

        เมื่อวันที่  ๔,๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้นางวาณี  แดงมา  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน  และนายสมปอง  จันทร์กุบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดอบรมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  หมู่ที่  ๕ ตำบลบางเตย  เรื่องของการขยายพันธุ์ไม้  และการทำสบู่จากสารสกัดธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของยุวเกษตรกรในโรงเรียน  จำนวน  ๓๕  ราย ... ๑๐/๖ /๒๕๕๖

“ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห ”

        เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา  เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มอบหมายให้นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จัดเวทีเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห  ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบางน้ำเปรี้ยว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี  จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม  ๔๐  ราย... ๑๐/๖ /๒๕๕๖

“ การติดตามนิเทศงาน ”

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมที่ ๔ โดยนายศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ,นายประยูร แก้วปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวมะลิวัลย์ มะลิรักษ์ เจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บรรยายสรุปตามประเด็นการนิเทศงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๕/๕ /๒๕๕๖

“การรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว”

มื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยคุณสมปอง จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลบางเตย และทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการจัดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๕/๒๕๕๖

“ กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ”

  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมในการส่งมอบโรงสีข้าวชุมชน ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านวัดคู้สโมสร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวิสิทธิ์ สินลือนาม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๕/๒๕๕๖

“ อบรมเกษตรกรลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ”

  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายสมปอง จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดความเสี่ยงของการระบาดศัตรูพืช และจัดตั้งศูนย์จัดการบริหารศัตรูพืชชุมชน แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช ในหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๕ /๒๕๕๖

“ การสาธิตการดำนาด้วยรถโครงการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแปลงพันธุ์ข้าว ”

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้

นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมดูการสาธิตการดำนาด้วยรถดำนาแบบเดินตาม จากแปลงของนายเกษม ยวงสวัสดิ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๕ /๒๕๕๖

“ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ”

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ร่วมสำรวจและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามแผนที่กำหนด โดยนางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง จำนวน ๕๐ ราย ณ วัดนาคู หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๕ /๒๕๕๖

“ การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ”

  เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน ๖ คน เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการอบรมพนักงานแจงนับ (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน) ในการประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ณ การศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๓๐/๔/๒๕๕๖

“ การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ”

  เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน ๖ คน เช้าร่วม การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ในการอบรมเจ้าหน้าที่วิชาการ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ) ณ โรงแรมแกรนด์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๓๐/๔/๒๕๕๖

“การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ”

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมาย
ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ร่วมสำรวจและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามแผนที่กำหนด โดยนางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ออกเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง จำนวน ๗๐ ราย ณ วัดบ้านนา หมู่ที่ ๕
ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา(รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๔/๒๕๕๖
“งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔๓ ”

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔๓ โดยนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นตลาดกลาง
การจาหน่ายผลผลิตมะม่วง และพันธุ์ไม้ต่าง เรื่องเรือนเครื่องตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง การประกวดมะม่วง ปลากัด ข้าวเหนียวมูน และการแข่งขันการตำ
ส้มตำมะม่วงในพิธีเปิดงาน งานมีระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา(รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๔/๒๕๕๖
“ อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ฯ”

เมื่อวันที่ ๓– ๔ เมษายน ๒๕๕๖ สานักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราร่วมกับสานักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จานวน ๑๘๗ ราย ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๐/๔/๒๕๕๖
“ ประชุมกลุ่มแม่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพ ฯ ”

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นางวาณี แดงมา เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชานาญงาน จัดอบรมแม่บ้านเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จานวน ๒๐ ราย ณ สานักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของแม่บ้านและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรต่อไป
(รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๓๐/๓/๒๕๕๖
“ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ฯ ”
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้วิทยากรของกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับนายสมปอง จันทร์กุบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ รับผิดชอบตำบลบางเตย ในการอบรมเกษตรกรตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จานวน ๓๐ ราย เพื่อให้เกษตรได้นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๕/๓/๒๕๕๖

“ การติดตามนิเทศงาน ”

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมที่ ๓ โดยนายสุระเชษฐ์ นาโสม , นายนิติพันธุ์ ขำทอง , นายนิธิวรรธน์ ตันไล้ , นางสาววนิดา รักษ์ทอง ดำเนินการติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บรรยายสรุปตามประเด็นการนิเทศงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๑/๓/๒๕๕๖

“ จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ”

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๔ ตำบลบางตีนเป็ด อำภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๕/๒๕๕๖

“ การมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ”

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีพิเศษ โดยมีคุณฐิติมา ฉายแสง เป็นประธาน และมอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช จำนวน ๒๓ ราย ณ วัดสุธาวาส ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๑๒/๓/๒๕๕๖

“ ศึกษาดูงานและจัดทำเวทีการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ”

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางวาณี แดงมา เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปศึกษาดูงาน และจัดทำเวทีเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ วิสาหกิจชุมชน
สมาชิก ๔๐ คน ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
(รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๗/๓/๒๕๕๖

“ การเกี่ยวข้าวด้วยรถโครงการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแปลงพันธุ์ข้าว ”

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้ นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับนางวันเพ็ญ กลับกลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมดูการผลเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว จากแปลงของนายเกษม ยวงสวัสดิ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๓/๓/๒๕๕๖

“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกหมู่”

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกหมู่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๘/๒/๒๕๕๖

“ การประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ”

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย นายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ในการดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิสาหกิจชุมชนระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และภาคีต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๓/๒/๒๕๕๖

“ ให้ความรู้ยุวเกษตรกรชุมรุมพัฒนา ”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย นางวาณี แดงมา เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยาการจัดการให้ความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรชุมรุมพัฒนา โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มยุวเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๘/๒/๒๕๕๖

“ การตรวจแปลงนาข้าวที่ติดกับโรงงานอุสาหกรรม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ”

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ร่วมตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกข้าวติดกับโรงงานอุสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาแร่ โดยการเก็บตัวอย่างข้าว ดินและน้ำ เพื่อทำการตรวจสอบโลหะหนัก (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๘/๒/๒๕๕๖

การประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรร่วมกับ อปท. และอกม. ตำบลบางตีนเป็ด
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดย นางสิวรดา สุวรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบางตีนเป็ด ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ในการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรร่วมกับ อปท. และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๓๐/๑/๒๕๕๖
การติดตามนิเทศงาน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนำทีมโดยคุณวิบูลย์ ไชยวรรณ , คุณสมนึก ตาแก้ว , คุณมนทิรา ไววานนท์ , คุณมาลี เรืองสวัสดิ์ ดำเนินการ ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายฉลาม จันทร์ช่วยนา เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบรรยายสรุปตามประเด็นการนิเทศงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) ... ๒๔/๑/๒๕๕๖
การประชุมชี้แจงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลบางเตย
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเตย เรื่องการจัดทำโครงการ " สมาร์ทฟาร์มเมอร์" ( smart farmer) ต้นแบบ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ...
๕/๑/๒๕๕๖
   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๓๐๗/๑ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๔๖๖ E-mail :
http://chs_mueang@doae.go.th

Webmaster : น.ส.นันทิยา จอกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Counter
เริ่มต้นนับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖